KEURSEUS BUDAYA SUNDA

KEURSEUS BUDAYA SUNDA
Lopian: Pusat Digitalisasi dan Pengembangan Budaya Sunda Unpad

Jirangan #6

KABEUNGHARAN KARAWITAN SUNDA
Panyatur: Dr. Heri Herdini, S.Sen., M.Hum.
(Dosén ISBI Bandung)

Masarakat Sunda beunghar ku tutungkusan titinggal karuhun winangun falsafah, adat istiadat, basa, paririmbon, jeung seni karawitan. Tradisi seni karawitan di tatar Sunda geus mekar ti ratusan taun ka tukang, nu unggal jamanna mibanda ciri mandiri. Dina ieu keurseus baris dipedar ngeunaan kabeungharan karawitan Sunda: lain waé pasualan nu patali jeung rupa-rupa karawitan, tapi ogé landasan dasar dina ngawujudna seni karawitan nu baris dihubungkeun jeung falsafah masarakat Sunda.
Dina falsafah masarakat Sunda dipikawanoh konsép “Tritangtu” jeung “Masagi”, nu horéng hal éta ogé nyampak dina fénoména karawitan Sunda, boh dina tataran tioritis boh dina tataran praktis. Dina tiori karawitan Sunda hususna tiori laras, témbong pisan kumaha interval dina laras degung jeung madenda nu jadi fénoména paradoks nu jadi cukang lantaran ayana konsép tritangtu (pola tilu). Kitu ogé dina tataran prakték karawitan (hususna gamelan), témbong kumaha hubungan antara nada kenongan jeung nada goongan nu ngahasilkeun nada pancer. Ieu fénoména pola tilu téh katémbong ogé dina unsur-unsur séjén saperti konteks pidangan, garapan gending, jeung musikal di tiap instrumen musikna.
Jejer keurseus “Kabeungharan Karawitan Sunda” dina jirangan ieu baris diwatesanan ku genep poko bahasan nyaéta dina pasualan: dapuran, genre/jenis, tiori, wanda/gaya, instrumen, jeung repertoar. Genep poko bahasan éta tuluy baris dilengkepan ku tilu poko bahasan séjénna pikeun ngawewegan, di antarana nyaéta ngeunaan “keragaman”, “pendalaman” jeung “kamekaran” karawitan Sunda.
Panasaran ku pedaran Dr. Heri Herdini, S.Sen., M.Hum.? Naon waé kabeungharan seni karawitan nu nyampak di tatar Sunda? Kumaha hubunganana jeung falsafah urang Sunda? Kanggo nu panasaran naon waé kabeungharan seni karawitan Sunda, mangga diantos sumping dina waktosna:

Rebo, 29 Séptémber 2021, tabuh 15:30 – 17:30 WIB

Ngalangkungan zoom meeting: https://s.id/lopian atanapi
https://zoom.us/j/96422741618?pwd=MXJZUlNuYzB0aW95SFhBZ2V6cUViUT09
Meeting ID: 96422741618
Passcode: 208400